Инвестиционни възможности

Валутна защита

 • 100% гарантирана главница и доходност базирана върху изменението на курса EURUSD. Този продукт е подходящ за инвеститори, за които основен приоритет е запазване стойността на вложената сума, но в същото време търсят възможност за постигане на доходност, която да е по-добра от традиционните банкови депозити или искат да хеджират своите експозиции.
 • Мин. сума - 1 000$ или еквивалента в евро
 • Срок - 6 месеца

Прочетете повече за Валутна защита

Златна възможност

 • 90% гарантирана главница и доходност, базирана върху изменението на цената на златото. Подходящ за инвеститори, които искат да получат атрактивна възвръщаемост от промяна в цената на златото при гарантиран размер на първоначалната инвестиция.
 • Мин. сума - 1 000$ или еквивалента в евро
 • Срок - 9 месеца

Прочетете повече за Златна възможност

Златен Стандарт

 • Инвестиция в борсово търгувани фондове, които държат активите си в златни кюлчета. Продуктът e подходящ за инвеститори, които искат да съхранят стойността на парите се, като инвестират в злато, без да правят по-високи разходи, за покупка и съхранение, характерни за инвестициите във физическия метал. 
 • Мин. сума - 1 000 лв. или съответните валутни единици
 • Срок - безсрочен

Прочетете повече за Златен стандарт

Global Master

 • Инвестираме в деривати и други борсово търгувани инструменти. Прилагаме активна инвестиционна стратегия и арбитраж на пазарите, които го позволяват, с цел постигане на оптимална доходност. Продуктът е подходящ за инвеститори, които са готови да поемат по-висок риск в замяна на бърза и висока възвращаемост.
 • Мин. сума - 10 000$ или еквивалентната в евро
 • Срок - 3 месеца, с възможност за автоматично подновяване

Прочетете повече за Global Master

За повече информация:

Елица Иванова
телефон: (02) 4893 678
Електронна поща: [email protected]

Деница Бояджиева
Телефон:
(02) 4893 680
Електронна поща: [email protected]

Електронна поща: [email protected]