Облигационна емисия за Спектър Нет АД

Информация за облигационната емисия:

 • Размер на емисията: 4 250 000 евро
 • Брой облигации: 4 250
 • Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро
 • Валута на издаване: евро
 • Вид облигации: обикновени, безналични, обезпечени, лихвоносни, свободно прехвърляеми
 • Годишен лихвен процент: 8.50 %
 • Лихвена конвенция: ISMA ACT/360
 • Дата на издаване: 14.12.2009 г.
 • Дата на падеж: 14.12.2014 г.
 • Срочност: 60 месеца, считано от датата на сключване
 • Период на лихвено плащане: 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащания