Условия за ползване на уебсайта на Булброкърс

Този уебсайт е собственост на "Булброкърс" ЕАД. "Булброкърс" ЕАД има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.

"Булброкърс" ЕАД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. "Булброкърс" ЕАД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да променяте, да предавате (по електронен или друг начин), да свързвате или използвате за каквито и да е публични или търговски цели уебсайта на "Булброкърс" ЕАД без предварително писмено разрешение на компанията.

"Булброкърс" ЕАД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

"Булброкърс" ЕАД не поема и не носи отговорност за всякакви загуби, пропуснати ползи или други неблагоприятни последствия, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на информация, предоставяна от "Булброкърс" ЕАД. За публикуваната информация се използват надеждни и проверени източници, а анализите се подготвят добросъвестно и с дължимата професионална грижа, но "Булброкърс" ЕАД по никакъв начин не гарантира тяхната изчерпателност и достоверност.

"Булброкърс" ЕАД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

"Булброкърс" ЕАД не дава препоръки за провеждане на търговски операции на финансовия пазар. Всички предоставяни материали, макар да са базирани на основателни предположения, подкрепени с обективни данни и факти, имат прогнозен характер и не препоръчват покупка, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на определени финансови инструменти; нито да се упражни или да не се упражни право по определени финансови инструменти за покупка, продажба, записване, замяна или обратното им изкупуване, нито да се осъществява покупката или продажбата на определена валута.

"Булброкърс" ЕАД предупреждава клиентите си, че търговията на Финансовите пазари е рискова дейност.

„Булброкърс” ЕАД по никакъв начин не поема отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на предоставения софтуер, оборудване и съпътстваща техническа документация, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен. „Булброкърс” ЕАД не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително загуба на данни, разходи по възстановяване на бази данни, разходи за подмяна на софтуера, искове на трети лица и други подобни разходи.

„Булброкърс” ЕАД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.