Въведение във валутната търговия

Валутен пазар

Понятието международен валутен пазар (Forex) определя най-големия финансов пазар в света, на който валутите се продават и купуват една спрямо друга. За разлика от стоковия и фондовия, валутният пазар не е централизиран на определено място или сграда. Той представлява организационна структура, в рамките на която участниците, посредством телефонна или компютърна връзка, купуват и продават валутите на различни държави. Най-разпространената дефиниция за валутен пазар е: "междубанков и междудилърски пазар за размяна на националните валути на различните държави." С активизирането на глобалната търговия и липсата на обща международна парична единица, от голямо значение за икономиките на държавите е стойността на тяхната валута спрямо друга. Тази система на глобално търгуване с чуждестранна валута е известна като валутен пазар или FOREX.

В сравнение с  Американската фондова борса, където на ден средно се търгуват 300 милиарда долара, а по-малко от 10 милиарда долара се обменят, обемът на Foreх пазара е над 1.6 трилиона долара на ден. Това е несравнено най-големият и най-ликвиден пазар в света.

Сделките се извършват посредством телефонни линии, а също така и чрез компютърни терминали, разположени в световните финансови центрове, както и извън тях. Традиционни участници в цялостния процес са финансовите институции, банки, корпоративни клиенти, брокери и др. Международният валутен пазар е глобален и се различава от останалите. Той функционира 24 часа, с прекъсване по време на уикенда.

Основните търгувани валути на фондовия пазар са: евро, швейцарски франк, американски долар, британски паунд, японска йена, австралийски долар. Чрез използването на технически и фундаментални анализи, инвеститорът може да реализира значителни печалби, участвайки в този глобален пазар.

В големите финансови центрове по целия свят пазарът работи 24 часа или денонощно през делничните дни. Няма реално движение на валутни наличности в брой, вместо това, покупко-продажбите се отбелязват по електронен път, по депозитните сметки на клиентите в съответните банки. Валутният пазар е т. нар. ”извън борсов пазар” (over-the-counter (OTC) market), защото при сключване на сделка двете страни преговарят за следните параметри: 

  • Размер на сделката; 
  • Дата на сетълмент (дата на плащане); 
  • Цена. 

Kакво представлява валутният курс?

Както и на другите пазари, взаимодействието между купувачите и продавачите (търсенето и предлагането) определя пазарната цена на валутата - валутен курс, който представлява съотношение в цените на две валути една спрямо друга. 

Всяка валутна сделка включва покупко-продажба на две валути. Валутният курс се определя, като се изчисли цената на една валута спрямо другата, както и обратното. Например, когато купувате валута А спрямо валута В, вие също така продавате валута В спрямо валута А. Да кажем, например, че курсът евро/долар е равен на 1.05, т.е. едно евро струва 1.05 долара. Това означава, че за всяко продадено евро вие можете да купите 1.05 долара. 

Значението на валутния пазар

Има две главни причини, поради които валутният пазар съществува днес: международната търговия и хеджирането, и спекулативните сделки.

Международна търговия и хеджиране

Фирмите, които се занимават с износ на стоки и услуги в чужбина, участват на валутния пазар. Те трябва да обменят валути и да се предпазват от загуби, предизвикани от движенията на валутния курс. Тази дейност е известна като „хеджиране на парични потоци в чужда валута”. Компаниите с външнотърговска дейност могат също да използват валутния пазар, за да репатрират печалбите от други валути в съответната национална или основна валута.

Спекулативни сделки

Спекулативни сделки се извършват тогава, когато дилърите смятат, че съществуват възможности за печалба от движенията на валутния курс. Например, ако спекулантът очаква, че цената на щатския долар ще се покачи спрямо цената на японската йена, той ще купува долари спрямо йени и ще се опита да продава на по-висока цена, като по този начин получава печалба. Освен, че работят за своите клиенти, дилърите също така спекулират с валутните курсове, с цел да извлекат печалба за банката. 

Голям процент от сделките на международния валутен пазар имат спекулативен характер.

Размер на международния валутен пазар

Международният валутен пазар е огромен: по своите размери и ликвидност той превъзхожда най-големите национални пазари, като американския фондов пазар и американския фючърсен пазар. Размерът на пазара се определя на всеки три години. Централните банки и монетарните власти оценяват дейността на международния валутен пазар през месец април и предоставят сведенията (своя доклад) на Банката за международни разплащания (BIS), която на тази база публикува Тригодишния отчет за дейността на пазара за търговия с валута и дериватите й.

Последният анализ, направен през април 2001 г. показва, че средният дневен оборот на международния валутен пазар възлиза на около 1 трилион и 200 милиарда долара. Тази цифра, сравнена с данните от април 1998 г., които са 1 трилион и 490 милиарда долара, показва, че текущите валутни курсове са се понижили с 19%.