Видове валутни сделки

Международните валутни пазари предлагат различни инструменти за валутна търговия, покриващи необходимостите на широк спектър участници: банки, застрахователни и инвестиционни дружества и пенсионни фондове, търговски корпорации и фирми. Многообразието на тези финансови инструменти позволява на инвеститорите, в това число и така наречените спекуланти (daytraders), да управляват най-пълноценно портфейлите си.

Спот сделки 

Валутният спот пазар представлява най-ликвидният пазар в света с дневен оборот над 1.6 трильона долара. При спот сделките, датата за извършване на разплащането е до втория работен ден след датата на сделката. Така, ако търговец купи 50 000USD на спот вальор в понеделник, сметката му ще бъде кредитирана в сряда. Това е най ликвидният пазар и често се приема за основен валутен пазар. Масовите системи за търговия през интернет предлагат достъп до този пазар.  

Форуърд

Освен спот сделки в глобалната валутна търговия може да се сключват и сделки с дата на плащане до няколко години напред. Това са така наречените срочни сделки или Форуърд (Forwards). При тях се определя бъдещата дата на плащането (най-често до 1 година), както и курсът по който става паричната обмяна. Така компаниите могат да планират по-добре плащанията по търговските си операции Тоези сделки се използват предимно за хеждиране(застраховане) на риска при резки движения в стойността на определена двойка валути. Курсовете за форуърд сделки винаги се изместват до ниво, което отразява лихвените разлики.

Валутни опции

Валутните опции представляват договор между продавача (издател на опцията) и купувача (клиент) че: продавачът се ЗАДЪЛЖАВА да продаде или закупи съответната сума валута спрямо друга валута на посочената в опционния договор цена (Strike price), на определена бъдеща дата (expiry date). Купувачът получава ПРАВОТО, но не и задължението да купи или продаде на посочената в опцията цена съответната валута, за което заплаща предварително премия на продавача. Така на бъдещата дата купувачът има възможността да упражни или не правото си по силата на опционния договор.