Регулации

БУЛБРОКЪРС е небанкова финансова институция с лиценз № РГ-03-09/05.12.2018, издаден от  Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на ЕС, Европейското икономическо пространство и в трети държави.

 БУЛБРОКЪРС притежава удостоверение № BGR00173, издадено от Българска народна банка, в уверение на това, че дружеството е вписано като финансова институция в Регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

БУЛБРОКЪРС притежава разрешение за предоставяне на услуги, издадено от The Financial Conduct Authority (FCA) No. 544872

 

  БУЛБРОКЪРС притежава разрешение за упражняване на дейност, издадено от Romanian National Securities Commission


 БУЛБРОКЪРС притежава удостоверение № 0022683, издадено от Комисията за защита на личните данни, в уверение на това, че е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри.

 БУЛБРОКЪРС е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите