Икономически индикатори

Икономическите показатели, които сме включили в този речник, са от практическо значение за търговията на борсовите пазари. Понеже тези показатели измерват характерни икономически условия, някои от тях са специфични за страната, в която възникват.

Авто-продажби /Auto Sales/

Броят продадени коли в точно определен, 10-дневен период. Актуалността прави този показател най-общоприетият детайл в американските икономически данни.

Платежен баланс /Balance of Payments/

Стойността на всички национални икономически сделки, включително стоки, услуги, финансови активи и туризъм. Платежният баланс е обособен в две основни сметки: текуща /current account/ и капиталова сметка /capital account/.

Търговски баланс /Balance of Trade/

Разликата между износа и вноса на стоки в съответната страна. Положителен търговски баланс или излишък има тогава, когато износът превишава вноса. По аналогия, отрицателен търговски баланс или дефицит има в случаите, когато вносът надвишава износа. 

Бежовата книга /Beige Book/

Информация за икономическите условия във всеки от районите, определени от Федералния резерв, както и интервюта с различни икономисти, маркетингови експерти, ключови бизнес-контакти и други източници. Бежовата книга обикновено служи като помощен показател на Комитета по паричната политика на Федералния резерв /Federal Open Market Committee/ и се издава преди срещите, засягащи определянето на лихвените нива в САЩ.

Цялостни запаси и продажби /Business Inventories and Sales/

Данни от други доклади, такива като поръчки на трайни стоки, фабрични поръчки, продажби на едро и дребно, данни от продажбите и други. Запасите са важен компонент от БВП, защото те помагат да се различи, коя част от крайната продукция остава непродадена.

Капиталова сметка /Capital Account/ 

В нея се отбелязват входящите и изходящите инвестиционни потоци, като директни или портфейлни инвестиции за покупка на акции и облигации, банкови депозити, недвижими имоти и предприятия. Върху платежния баланс оказват влияние много фактори, включително финансовия и икономически климат на други страни.