Дългови инструменти

Търгуване и инвестиции в ценни книжа с фиксиран доход.

 Ако сте наш клиент, Вие може да инвестирате в:

 • Български държавни ценни книжа.
 • Държавни ценни книжа,издадени от чуждестранни правителства.
 • Облигации, издадени от местни или чуждестранни икономически субекти

Ако желаете да закупите дадена облигация, издавана от българското правителство трябва да:

 1. участвате със състезателна или несъстезателна поръчка на първичен аукцион за закупуване на ДЦК чрез Булброкърс.
 2. закупите ДЦК на вторичния пазар
  • За целта трябва да се свържете с Булброкърс и да уточните параметрите на желаната инвестиция.
  • Да подпишете договор за закупуване на съответния инструмент, както и договор за водене на регистър.
  • След заплащане на определените за целта такси и комисиони, както и на инвестиционната сума, клиентът получава сертификат за собственост на закупената облигация и може да я продаде по свое усмотрение във всеки един момент.

 Как да закупя облигации?

 1. Уточнявате с Булброкърс параметрите на желаната инвестиция.
 2. Подписвате договор за закупване на съответния инструмент и договор за водене на регистър.
 3. Получавате сертификат за собственост на облигацията след заплащане на определените такси, комисиони и инвестиционна сума. Можете да продадете облигацията, когато пожелаете или да извършите репо сделка, ако се нуждаете от финансиране, но не искате да продавате актива си.

Емитиране на облигации по реда на часното и на публичното предлагане

 • Консултации по процедурата.
 • Осъществяване на предлаганията.
 • Изготвяне на Предложение/Проспект и други съпътстващи документи.
 • Поемане на емисии.
 • Представителство пред институции.

Към момента Булброкърс обслужва следните облигационни емисии:

За повече информация можете да се свържете с:
Кирил Гарчев
Телефон: 02 / 4893 798
Елетронна поща: [email protected]