Облигационна емисия за Алфа Енерджи Холдинг ЕАД

Информация за облигационната емисия:

  • Размер на емисията: 6 173 000 евро;
  • Брой облигации: 6 173
  • Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро;
  • Валута на издаване: евро
  • Вид облигации: обикновени, безналични, обезпечени, лихвоносни, свободно прехвърляеми
  • Годишен лихвен процент: плаващ, съобразно условията в Предложението
  • Лихвена конвенция: ISMA ACT/360
  • Дата на издаване: 16.12.2009 г.
  • Дата на падеж: 16.12.2017 г.срочност: 96 месеца
  • Период на лихвено плащане: 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащанията