Инвестиционни фондове

Алфа Индекс Имоти е първият секторен договорен фонд на българския пазар. Фондът инвестира в акции на Дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които от своя страна инвестират в недвижими имоти. Фондът следва преимуществено пасивна инвестиционна стратегия, като по този начин следва общото движение на пазара на недвижими имоти в страната.
Алфа Индекс Имоти ви дава възможност да инвестирате в сектора на АДСИЦ, като можете да разполагате с парите си по всяко време заедно с реализираната до момента доходност. Разходите за управление са ниски, благодарение на пасивната инвестиционна схема, а реализираната печалба е необлагаема. 

Алфа Индекс Топ 20 е първият индексен фонд на българския пазар. Портфейлът на фонда следва структурата на индекса Дневник 20, който включва 20-те водещи компании на Българската фондова борса (БФБ), класирани според тяхната ликвидност и пазарна капитализация. Движението на цените на дяловете на фонда следва движението на индекса и доходността на фонда е приблизително равна на средната пазарна доходност. 

Алфа Избрани Акции е високодоходен договорен фонд с агресивна инвестиционна стратегия. За разлика от другите два фонда, управлявани от Алфа Асет Мениджмънт, които залагат на пасивна стратегия на управление, Алфа Избрани Акции се управлява активно. Фондът инвестира основно в акции на компании търгувани на Българска фондова борса. Проспектът на фонда позволява той да инвестира и в акции търгувани на чуждестранни регулирани пазари.
Алфа Избрани Акции инвестира във всички акции, позволени от закона и проспекта на фонда, като избира стабилни компании, които имат добър потенциал за растеж и възвращаемост. Дългогодишният опит във финансовата сфера на екипа на Алфа Асет Мениджмънт е незаменим при избора на подходящи инвестиции. 

Алфа Паричен Пазар е договорен фонд за инвестиране основно в ликвидни финансови инструменти – депозити, ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани в България и чужбина, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от финансови инструменти с висока степен на ликвидност, който да осигури оптимален доход при ниско ниво на риска. За изпълнението на тази стратегия Управляващото дружество ще прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства. 

For more information visit: www.alfafunds.com