Комисиони на Trader Workstation

Вижте тарифата в PDF

Примери на изчисление на комисионите в Trader Workstation

По договори за извършване на посреднически услуги във връзка със сключване на сделки с финансови инструменти на чуждестранни пазари

Търговия с акции, фондове (ETF) и гаранции       

Държава                                                                                            Комисиона       Минимален
        размер
  Максимален
размер

 *

за всички видове поръчки,всички регулаторни такси са включени     
СЕВЕРНА АМЕРИКА
САЩ
всички USD 0.015/акция USD 3.00 1.5% от търгуваната стойност +
борсови такси, ECN и specialist fees
US Non-Smart Routed
API orders
< = 500 Акции USD 0.039/акция USD 3.9 1.5% от търгуваната стойност плюс
борсови такси, електронна връзка (ECN)
и допълнителни такси
> 500 Акции USD 0.024/акция USD 3.9 1.5% от търгуваната стойност плюс
борсови такси, електронна връзка (ECN)
и допълнителни такси
VWAP Поръчки USD 0.03/акция USD 3.0 1.5% от търгуваната стойност плюс
борсови такси, електронна връзка (ECN)
и допълнителни такси
Канада
всички CAD 0.02/ акция CAD 2.00 1.0% от търгуваната стойност
Мексико
всички MXN 0.2% от
търгуваната
стойност
MXN 120  
ЕВРОПА 
Белгия
всички 0.15% от стойността
на акции или ETF
EUR 8.00 EUR 43.50
 

Франция

EUR - деноминирани

0.15% от
търгуваната
стойност

EUR 8.00 EUR 43.50
 
USD - деноминирани

0.15% от
търгуваната
стойност

USD 8.00 USD 63.00  

Германия

Xetra 0.15% от стойността
гаранции или ETF
EUR 8.00 EUR 148.50
за акции
 
EUR 43.50
за ETF
 
SWB 0.18% от стойността
гаранции или ETF
EUR 8.00 Няма *
Chi X 0.15% от стойността
гаранции или ETF
EUR 8.00 EUR 43.50  
* SWB борсово отчисляване за по-високи такси за клиенти,
които са професионални финансови институции.
FWB 0.15% от стойността
на акциите
EUR 8.00 EUR 58.50 *
* FWB борсово отчисляване за по-високи такси за клиенти,
които са професионални финансови институции.
Италия
всички 0.15% от търгуваната
стойност
EUR 8.00 EUR 43.50  
Холандия
EUR 0.15 % от стойността
на акции или ETF
EUR 8.00 EUR 43.50  
USD USD 8.00 USD 63.00  
Австрия
всички 0.15 % от стойността
на акции или ETF
EUR 8.00 EUR 180.00  
Испания
всички 0.15 % от стойността
на акции или ETF
EUR 8.00 Няма  
Швеция
всички 0.5 % от стойността
на акции или ETF

SEK 490.00

EUR 20.00

Няма  
Швейцария
всички 0.15 % от стойността
на акции или ETF
CHF 20.00 Няма *
CHF - деноминирани 0.15% от
търгуваната
стойност
CHF 20.00 Няма
EUR - деноминирани 0.15% от
търгуваната
стойност
EUR 15.00 Няма
USD - деноминирани 0.15% от
търгуваната
стойност
USD 15.00 Няма
GBP - деноминирани 0.15% от
търгуваната
стойност
GBP 9.00 Няма
* 0.075% данък за валидационна марка на акции на
Швейцарската борса, на територията на Швейцария.
    

Великобритания* 

всички
  
GBP 8.00 GBP 8.00  GBP 8.00 
* при обем на сделката до GBP 50,000    
GBP 18.00 + 0.0665% върху стойността,
превишаваща GBP 50,000 
GBP 8.00  GBP 38.57
 
* при обем на сделката над GBP 50,000    

International
order book

USD 0.15% от стойността
USD 15
Няма  

* 0.5% UK данък за валидационна марка,
1% Ирландски данък за марка при покупка
за Инструменти, деноминирани в USD$ , търгувани на борси във Великобритания се прилагат комисионите, валидни за САЩ

АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКА ЗОНА
Хонг Конг всички 0.176% от стойността на акции или ETF  HKD 36
 
Австралия всички 0.16% стойността на
акциите
AUD 12.00  
Япония всички 0.16% стойността на акциите JPY 900  
ОПЦИИ 
Държава Подаване на поръчките Комисиона Минимум

СЕВЕРНА АМЕРИКА
За САЩ комисионата се определя от комисиона + борсова + регулаторна такса

  Чрез системата Smart : <= 10 000 контракта за месец
  Премия => USD 0.10 USD 1.40/контракт USD 2.00
  USD 0.05 =< Премия < USD 0.10 USD 1.00/контракт USD 2.00
  Премия < USD 0.05 USD 0.50/контракт USD 2.00
  Чрез системата Smart :10 001-50 000 контракта за месец
 

Премия => USD 0.05

USD 1.00/контракт USD 2.00
  Премия < USD 0.05 USD 0.50/контракт USD 2.00
  Чрез системата Smart : 50 001-100 000 контракта за месец
  Всички премии USD 0.50/контракт USD 2.00
  Чрез системата Smart : > 100 000 контракта за месец
  Всички премии USD 0.30/контракт USD 2.00
    USD 3.50/контракт USD 3.50
  Такса на BOX, CBOE, ISE & PHLX /Options Regulatory Fee (ORF)/ USD 0.014 на опция
Канада
всички CAD 3.00
CAD 3.00
Мексико
 
AMXL MXN 50
MXN 50
NAFTRAC MXN 40
MXN 40
QQQQ MXN 60
MXN 60
 


БОРСОВИ КОМИСИОНИ  Добавяне на ликвидност Използване на ликвидност
BATS комисиони опции
Всички 0.6 -0.5
BOX комисиони опции
Нареждания подобряващи цената -PIP
Всички -0.60 0.60
Не-PIP Penny Pilot Issues
Penny Pilot issues - SPY, IWM,
QQQQ
-0.10 0.50
Penny Pilot issues - всички
останали
-0.30 0.30
Не-PIP Всички останали
Всички -0.9 1.30
At the Opening нареждания
Всички 0.2 0.2
Index/ETF:
Surcharge - RUT 0 0
Surcharge - NDX & MNX 0 0
CBOE комисиони опции
Equity
Всички 0 0
ETF/HOLDRs
QQQQ 0 0
All other >=100 contracts 0.36 0.36
All other <=100 contracts 0 0
Index
OEX 0.80
0.80
XEO 0.80
0.80
SPX, Premium>=$1.00 0.88
0.88
SPX, Premium<=$1.00 0.70
0.70
DXL 0.80
0.80
MVR 0.36 0.36
BXO and RUH 0.80
0.80
DIVD, DVS 0.80
0.80
Volatility 0.80
0.80
All other 0.36 0.36
Index/ETF Surcharge
Surcharge - Volatility 0
0
Surcharge – OEX, XEO, SPX,
DVS, DIVD, DJX, DXL
0
0
Surcharge – MNX, NDX, RUT 0
0
C2 Option fees
C, BAC, XLF, F, SPY 0.50
0
All other 0.30
0
Market-on-Open 0
0
ISE комисиони опции
Всички
Singly Listed Premium
& F/X Options (1)
0.36 0.36
BRB, NZD, PZO, SKA 0.80
0.80
2nd market options (2) 0.10 0.10
ISE Modified Maker/Taker
Pricing Symbols >= 100
contracts(3)
0.4 0
ISE Modified Maker/Taker Pricing
Symbols < 100 contracts(3)
0 0
ISE Modified Maker/Taker
Pricing Symbols - Crossing Orders(3)
0 0
All other 0 0
Index/ETF Surcharge
Surcharge - BKX, MFX,
MID, MSH, SML, UKX
0 0
Surcharge - NXTQ 0 0
Surcharge - RMN, RUI,
RUT, MVR
0 0
Surcharge - NDX, MNX 0 0
Surcharge - FUM, HSX,
POW, TNY, WMX
0 0
NASDAQOM комисиони опции
IWM, QQQQ, SPY 0.70
-0.6
Други – Penny Pilot Options 0.70
-0.50
Index Options
MNX, NDX 1.0 -0.2
Всички останали 0.9 -0.4
Всички
Market-on-Open 0 0
Limit-on-Open 0 0
Market-on-Close
and Penny Pilot
0 0
Limit-on-Close
and Penny Pilot
0
0
Market-on-Close and All Other 0 0
Limit-on-Close and All Other 0 0
PCX комисиони опции  
Penny Pilot Issues   
Всички  0.9
-0.5 
Premium Tier   
SPY, C, BAC, QQQQ,
AAPL, IWM, XLF, GLD, EEM, GE,
UNG, FAZ,DIA, GDX, USO  
0.9
-0.6
FX опции   
ISE FX - AUM, AUX, BPX, BRB,
CDD, EUI, EUU, GBP, NDO,
NZD, PZO, SFC, SKA, YUK 
0.90
-0.50
He-Penny Pilot Issues  
Всички  
Други – Penny Pilot Options   
Penny Pilot issues
AND At-the-Open 
0 0
ISE FX AND At-the-Open  0 0
Index/ETF Surcharge   
RUT 
BKX 
MNX 
NDX 

ISE FX (AUM, AUX, BPX, BRB,
CDD, EUI, EUU, GBP, NDO,
NZD, PZO, SFC, SKA, YUK) 

PHLX комисиони опции   
Equity и ETF опции   
Select Products  0.50 -0.4
Всички останали 
Index опции   
MNX, NDX, RUT, RMN 
QNET  0.6  0.6 
Всички останали  0.88
0.88
Index/ETF Surcharge   
RUT, RMN, MNX, NDX 
FX опции   
Всички   0.70 0.70
ЕВРОПА
Белгия
всички EUR 9.00 EUR 9.00  
Франция
 
всички освен CAC40
EUR 0.9 EUR 0.9
 
CAC40 EUR 1.50 EUR 1.50  
Германия
    
Всички върху акции
EUR 3.30
EUR 3.30
*
*опции върху акции  
Всички индекси без DAX EUR 4.50 EUR 4.50 *
*опции върху индекси  
DAX EUR 6.00 EUR 6.00  
Холандия
всички EUR 6.00 EUR 6.00  
Италия
всички EUR 9.00 /
контракт
EUR 9.00 /
контракт
 

Швеция

   
всички SEK 45 SEK 45 *
*опции върху акции  
всички SEK 60 SEK 60 *
*опции върху индекси  
Швейцария
   
всички CHF 5.10 CHF 5.10 *
*опции върху акции  
всички CHF 8.40 CHF 8.40 *
*опции върху индекси  
Великобритания
всички GBP 5.10 GBP 5.10
 
Испания
Опции върху акции
EUR 2.70 /
контракт
EUR 13.50  
АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКА ЗОНА
Австралия
всички AUD 9.00 AUD 9.00
Хонг Конг
 
всички 0.4% от стойността на
опцията + HKD 6
на договор
HKD 38.00
Япония
всички 1000 YEN 1000 YEN
Южна Корея
всички 0.4% от стойността KRW 2000

ФЮЧЪРСИ И ОПЦИИ ВЪРХУ ФЮЧЪРСИ
за САЩ комисионата се определя от твърда такса
+ борсова + регулаторна такса

Държава Борса Комисиона
САЩ
                                       
Твърда такса в съответната валута на контракта
US EUR GBP CAD CHF HKD AUD SEK SGD JPY
1.70
1.30
1.20
1.70
1.90
14.00 1.90
13.00 2.40 170
Борсова такса
CBOT и CBOT (Floor-Based)
Ags-Electronic USD 3.62
Agricultural mini-sized USD 1.92
Big Dow USD 3.12
Mini-Sized Dow USD 2.28
Other financial products USD 1.92
US Treasury Futures USD 1.12
US Treasury Options USD 1.62
Financials (Futures) (Pit/Floor) USD 0.60
Financials (Options) (Pit/Floor) USD 1.00
Agriculture (Futures and Options)
(Pit/Floor)
USD 1.2
CFE 
BXM, CYX, RVX, VBI,
VIX, VT, VXD, VXN
USD 1.00
RUI, RUT USD 0.6
CME (Electronic & Floor Based) 
Forex Futures (USD) USD 3.2
Forex Futures (CAD) CAD 3.7
Forex Futures (JPY) JPY 372
Forex Futures (AUD) AUD 4.32
Forex Futures (EUR) EUR 2.66
Forex Futures (CHF) CHF 4.10
Forex Futures (GBP) GBP 1.84
E-mini Forex Futures USD 1.70
Forex Future Options USD 1.70
Forex E-micro (USD) USD 0.32
Forex E-micro (CAD) CAD 0.34
Forex E-micro (JPY) JPY 30
Forex E-micro (CHF) CHF 0.34
E-mini Equity USD 2.28
E-mini Equity Options USD 1.10
Interest Rate USD 2.38
Interest Rate GE Options USD 1.78
E-mini Interest Rate USD 0.36
Equity (USD) USD 4.6
Equity (USD) JPY 360
Commodities USD 3.78
ETFs USD 0.70
Housing Index USD 2.28
Foreign Exchange (Pit/Floor) USD 1.2
Interest Rate (Pit/Floor) USD 1.28
Equity (Pit/Floor) USD 1.56
Agriculture (Pit/Floor) USD 1.28
ELX USD 0.48
NYBOT 
DX, R. TO, RUT USD 2.70
RF, TF USD 1.88
CC, CT. KC, OJ, SB, SE USD 3.00
CT Options on Futures USD 3.00
NYMEX
Futures CL, GC, HG,
HO, NG, PA, PL, RB, SI
USD 2.90
Futures QH, QM, QU USD 2.40
Futures 8Q, QG USD 1.00
Futures 6Q USD 0.58
Futures REBCO USD 4.00
Futures QO, QI, QC USD 1.50
Futures UX USD 2.90
Futures Options CL,
GC, HO, NG, RB, SI
USD 2.90
NYSE LIFFE
Gold & Silver full-sized USD 2.12
Gold & Silver mini-sized USD 1.62
Futures on MSCI Indices USD 1.82
Регулаторна такса
USD Products USD 0.02
CAD Products CAD 0.06
JPY Products JPY  4.66
AUD Products AUD 0.06
EUR Products EUR 0.04
CHG Products CHF 0.06
GBP Products  GBP 0.04
Канада
всички CAD 4.80
CAD 4.80
Мексико
Forex Futures (USD) MXN 40.00 MXN 40.00
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1,
TELMEXL, Forex Futures (EUR)
MXN 50.00 MXN 50.00
BONO3, IPC Options MXN 80.00 MXN 80.00
IPC, BONO10 MXN 100.00 MXN 100.00
Белгия
Всички EUR 9.00 EUR 9.00
Франция
Всички EUR 4.00 EUR 4.00
Германия
Всички EUR 4.00 EUR 4.00
Италия
MIB30 EUR 4.00 EUR 4.00
Mini MFIB30 EUR 4.00 EUR 4.00
Холандия
Всички EUR 6.00 EUR 6.00
Испания
Mini IBEX35 Futures EUR 4.00
EUR 4.00
Mini IBEX35 Options EUR 4.00
EUR 4.00
Швеция
Всички SEK 40.00 SEK 40.00
Швейцария
Всички CHF 12.00 CHF 12.00
Великобритания
 
Не обявените тук GBP 5.10 GBP 5.10
LIFFE Coffee and Sugar GBP 9.30 GBP 9.30
Intercontinental Exchange
(USD Denominated Contracts)
GBP 7.2 GBP 7.20
Австралия
Всички AUD 15.00 AUD 15.00
Хонг Конг

HSI HKD 90.00 HKD 90.00
MHI HKD 51.00 HKD 51.00
HFI.HK, HHI, FXC HKD 60.00 HKD 60.00
Single Stock Futures HKD 85.50 HKD 85.50
Япония
Не посочените тук 1000 YEN 1000 YEN
JGB 1500 YEN 1500 YEN
N225 Mini 80 YEN 80 YEN
Сингапур
SSG SGD 10.00 SGD 10.00
SEY, SJB, SGXNK, SGXNKM YEN 600 YEN 600
APEX50, N225U, STW,
XINA50, NIFTY
USD 5.70
USD 5.70
Южна Корея
Futures 0.008% от
стойността

US SSFs
US Single Stock Futures се предлагат само по системата
"Cost Plus" - основата плюс отстъпка за обем
,
към които се добавят борсовите и регулаторни разходи. 
IB Такса SSFs ETFs с 1K
Мултипликатор
Обем (на месец)
<=20 000 Контракта USD 0.60 USD 3.00
20 001-100 000 Контракта USD 0.40 USD 2.00
100 001-200 000 Контракта USD 0.30 USD 1.50
>200 000 Контракта USD 0.20 USD 1.00
Борсови такси:
OneChicago USD 0.28 USD 1.00
Регулаторни такси:
FINRA USD 0.04/контракт USD 0.04/контракт
ОБЛИГАЦИИ
Държава Равнище Комисионна Минимум Максимум
Северна Америка
САЩ
До USD 10 000
от номинала
0.2% * Търгувания
обем (10 bps)
USD 10.00 USD 20.00
Над USD 10 000
от номинала
0.05% * Търгувания
обем (2.5 bps)
  Няма
ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ ( По регулаторни причини могат да се търгуват само европейски договорни фондове)
Такса Цена
Транзакционна такса IB USD 29.90/транзакция
EFPs Exchange for Physical
EFP Контракт
< 100 Контракта USD 1.00/контракт
100-499 Контракта USD 0.60/контракт
500-1 999 Контракта USD 0.50/контракт
2 000 + Контракта USD 0.40/контракт

МИНИМАЛНИ МЕСЕЧНИ ТАКСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВРЪЗКА
/само за клиенти, които изискват някоя от посочените връзки/


TWS
API
CTCI
Internet
(gateway Client for CTCI)
$10
$3 (за лица под 25 години)
$10
$3 (за лица под 25 години)
$100 + $500
еднократна такса