Лихвени проценти на Trader Workstation

ДРУГИ ТАКСИ
Борсови такси за отмяна и/или промяна на поръчка
Много борси начисляват такси за отменяне и промяна на поръчки, БУЛБРОКЪРС ги начислява на своите клиенти, за да покрие тези такси.
 Тип отменена поръчка  Такси за промяна на поръчка или за отмяна на промяна на поръчка *Кредит при изпълнение на променени или отменени поръчки 
Директни поръчки на американски акции през API (не се отнася за поръчки чрез smart системата през API)   USD 0.12 за Отмяна или промяна на поръчка  USD .24 за API директно изпълнение.
Директни/чрез Smart система поръчки на американски опции през TWS Bulbrokers  + API           
Поръчки чрез Smart система :
  USD 0.25 за изпълнен договор до USD 3.75 за изпълнена позиция. 

Amex, директни поръчки:
AMEX USD 1.25 за отмяна или промяна на поръчка   USD 0.20 за всеки изпълнен договор до USD 1.20 за изпълнена позиция.  
  Box директни поръчки: 
Box: USD 0.10/ за отмяна или промяна на поръчка  USD 0.05/ за всеки изпълнен договор USD 0.10/ за изпълнена позиция 
  CBOE и ISE директни поръчки: 
CBOE: USD 1.50/ за отмяна или промяна на поръчка ISE: USD 1.50/ за отмяна или промяна на поръчка  USD 0.25/ за всеки изпълнен договор USD 1.50/ за изпълнена позиция 
  PHLX директни поръчки: 
PHLX: USD 1.10/ за отмяна или промяна на поръчка  USD 0.15/ за всеки изпълнен договорUSD 0.90/ за изпълнена позиция 
  PSE директни поръчки: 
PSE: USD 0.10/ за отмяна или промяна на поръчка  USD 0.05/ за всеки изпълнен договорUSD 0.10/ за изпълнена позиция 
Eurex поръчки на опции или фючърс TWS Bulbrokers и API  EUR .50 за Отмяна или промяна на поръчка  EUR 2.50 за изпълнение на европейска борса в същото количество в същия ден, на същата борса. 
Поръчки валидни във времето, които са зададени с определено време на валидност ще бъдат определяни такси за отмяна спрямо горната таблица.  
*Кредитът за изпълнение се прилага спрямо таксите за отмяна и промяна за деня. Кредитът за изпълнение не може да бъде по-голям от таксата за отмяна/промяна.   
Борсови такси за отмяна на позиция/ корекция на позиция  
Ако борсата или друг пазарен център начисли такса за отмяна на позиция или такса за отмяна на позиция в следствие на зададена от клиент на Булброкърс поръчка или в следствие на това, че клиентът отменя или изменя заявка, клиентът е изцяло отговорен за таксата и тя се приспада от сметката на клиента.   
ЛИХВЕНИ НИВА    
Средни основни лихвени нива  
Базова валута Основно лихвено равнище - Benchmark (BM) 
AUD  AUD Australian Dollar LIBOR1 (Spot-Next rate)(Австралийски долар 11 часа на кешовия пазар)  
CAD  CAD LIBOR1 (Overnight rate)(Лихва по овърнайт депозитите в канадски долари на лондонския междубанков паричен пазар)   
CHF  Swiss Franc LIBOR1 (Spot-Next rate)(Лихвен процент по овърнайт депозитите в Швейцарски франкове)   
EUR  EONIA1 (Euro Overnight Index Average)(Осреднен индекс на овърнайт депозитите в евро)   
GBP  GBP LIBOR1 (Overnight Rate)(Лихва по овърнайт депозитите в британски паунди на лондонския междубанков паричен пазар)   
HKD  HKD HIBOR1 (Overnight rate)(Лихвен процент по депозитите в хонг конгски долари)  
JPY  JPY LIBOR1 (Spot-Next rate)(Лихва по овърнайт депозитите в японски йени на лондонския междубанков паричен пазар с вальор спот плюс 2 дни)   
KRW  Korean Won KORIBOR1 (Overnight rate)  
MXN   Mexican Government CETES1 (Overnight Rate)   
SEK   SEK STIBOR1 (Overnight Rate)   
USD  Fed Funds Effective1 (Overnight Rate) (Средно претеглен лихвен процент базиран на транзакциите между членовете на Федералния резерв)  
ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СМЕТКА, плащани от БУЛБРОКЪРС на клиента в хил.
Базова валута Вариант I Баланс Сума, плащана при баланс > Вариант I Вариант II Баланс Сума, плащана при баланс > Вариант II Вариант III Баланс Сума,  плащана при баланс > Вариант III
AUD 15 BM - 0.5% 150 BM - 0.25% N/A N/A
CAD 12,5 BM - 0.5% 125 BM - 0.25% N/A N/A
CHF 2 BM - 0.5% 120 BM - 0.25% N/A N/A
EUR 8 BM - 0.5% 80 BM - 0.25% N/A N/A
GBP 7 BM - 0.5% 70 BM - 0.25% N/A N/A
HKD 78 BM - 0.75% 780 BM - 0.5% N/A N/A
JPY 1000 BM - 0.5% 11 000 BM - 0.25% N/A N/A
KRW  100 000 1% 1 000 000 1,25% N/A N/A
MXN  130 BM - 4.0% 1 300 BM - 3.5%  N/A N/A
NOK 70 BM - 0.25% 700 BM - 0.2%  N/A N/A
NZD 18 BM - 0.25% 180 BM - 1.75%  1 000 BM - 1% 
SEK  80 BM - 0.5% 800 BM - 0.25%  N/A N/A
USD 10 BM - 0.5% 100 BM - 0.25%  N/A N/A
ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО КЪСИ ПОЗИЦИИ, * в хил. 
*Разходите по позиции, взимащи на заем акции с особен статут (например инструменти, които е трудно да се заемат) ще се изваждат от лихвата, начислявана по къси позиции
Базова валута Вариант I Баланс Сума, плащана при баланс > Вариант I Вариант II Баланс Сума, плащана при баланс > Вариант II Вариант III Баланс Сума,  плащана при баланс > Вариант III
CAD 125   1 050 BM - 1.1% 3 150 BM - 0.9%
CHF 120 BM - 1.75% N/A N/A N/A N/A
EUR 80 BM - 2.25% N/A N/A N/A N/A
GBP 70 BM - 2.25% N/A N/A N/A N/A
AUD 150 BM - 2.25% N/A N/A N/A N/A
HKD 780 BM - 2.25% N/A N/A N/A N/A
SEK 800 BM - 2.25% N/A N/A N/A N/A
USD 100 BM - 1.25% 1 000 BM - 0.5% 3 000 BM - 0.25%
ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО КРЕДИТА (ЦЕНА НА ЗАЕМНИЯ РЕСУРС) в хил. 
*Лихвата ще се начислява или отчислява след края на всеки месец по време на първата седмица от следващия, и ще бъде базирана на средномесечните основни (бенчмарк) лихвени нива

*Лихвеният процент се начислява върху средномесечния баланс по сметката. Краткосрочният
лихвен процент се начислява към средномесечната сума на късите позиции, а лихвеният процент
по кредита - върху средномесечната сума на кредита

Базова валута Вариант
I
Баланс
Сума,
отчисля-
вана при
баланс ≤
Вариант I
Сума,
отчисля-
вана при
баланс
>
Вариант I

Вариант
II
Баланс

Сума,
отчисля-
вана при
баланс
>
Вариант II
Вариант
III
Баланс
Сума,
отчисля-
вана при
баланс
>
Вариант III
AUD 150 BM + 1.5% BM + 1% 1 500 BM + 0.5% N/A N/A
CAD 125 BM + 1.5% BM + 1% 1 250 BM + 0.5% N/A N/A
CHF 120 BM + 1.5% BM + 1% 1 200 BM + 0.5% N/A N/A
EUR 80 BM + 1.5% BM + 1% 800 BM + 0.5% N/A N/A
GBP 70 BM + 1.5% BM + 1% 700 BM + 0.5% N/A N/A
HKD 780 BM + 1.5% BM + 1% 7 800 BM + 0.5% N/A N/A
JPY 10 000 BM + 1.5% BM + 1% 100 000 BM + 0.5% N/A N/A
KRW 100 000 BM + 2%  BM + 1.5%  1 000 000 BM + 1.0%  N/A N/A
MXN 1 300 BM + 3%  BM + 2% 13 000 BM + 1.5%   N/A N/A
NOK 700 BM + 1.5% BM + 1% 7 000 BM + 0.5%  N/A N/A
NZO 180 BM + 1.5% BM + 1% 1 800 BM + 0.55%  N/A N/A
SEK 800 BM + 1.5% BM + 1% 8 000 BM + 0.5% N/A N/A
USD 100 BM + 1.5% BM + 1% 1 000 BM + 0.5% 3 000 BM + 0.25%
*за USD Вариант IV Баланс над 50 000 000, отчислявана сума BM + 1.25%