Форекс Новини и анализи

Оповестяване по Регламент (ЕС) 2019/2088

10 март 2021

Оповестяване по чл. 3 и чл. 4 и следващи от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

 

В съответствие с изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, при съобразяване на своя размер, естеството и обхвата на дейностите си, които текущо не включват предоставяне на услуги по управление на портфейли инвестиционни консултации, ИП БУЛБРОКЪРС оповестява, че не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, като при промяна в обстоятелствата във връзка с предлаганите продукти и услуги в обхвата на Регламента, посочените въздействия ще бъдат отчетени и оповестени по надлежния начин.
В случай на промяна в обстоятелствата във връзка с предлаганите продукти и услуги, в процеса на вземането на инвестиционни решения при управление на портфейл или предоставяне на инвестиционни съвети, ИП ще следва политика, съгласно която не приоритизира рисковете за устойчивост съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088, поради следните причини:-              Приоритизирането на устойчивостта като водещ фактор в инвестиционния процес би могло да доведе до ограничаване на възможностите за постигане на по-добра доходност за клиентите на ИП, ползващи услуги по доверително управление или инвестиционни съвети;-             Прилагането на изискванията по Регламент (ЕС) 2019/2088 предполага отделяне на финансов ресурс за покриване на административен капацитет и осигуряване на съответствие, без ясни прогнози относно очаквано или измеримо повишение на приходите за дружеството, чийто основен приоритет е осигуряване на финансовата му стабилност и капиталова адекватност.