Форекс Новини и анализи

Информация относно политика за ангажираност на ИП

23 септември 2020

Относно: предоставяне на мотиви по чл. 74А, ал. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти за решение да не се приема политика за ангажираност на ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД във връзка с чл. 75А, ал. 1 от същия закон

В нормативно установения срок, с протокол от заседание от 23.09.2020 година Съветът на директорите на ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД прие решение да не се приема политика на ангажираност по чл. 75А, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти във връзка с предоставяне на услуга по управление на портфейл, включващ акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка.На база извършения анализ на пазара на услугата по управление на портфейл, ползването й от клиентите на ИП, тенденциите в интереса към услугата и текущото състояние на тази дейност при ИП, на основание чл. 75а, ал. 5 от ЗПФИ, мотивите за не-приемането на политиката по чл. 75а, ал. 1 са следните: Дружеството няма активни договори за управление на портфейл; Дружеството не предвижда промотиране и предлагане на услугата по управление на портфейл поради: Установена трайна липса на интерес към услугата от страна на клиентите; Конкуренцията на пазара за тази услуга, предоставяна и от други регулирани субекти; Установената на база исторически данни икономическа неефективност от предлагането на услугата поради липса на приходи в съчетание с постоянно нарастващи регулаторни изисквания за предоставянето, отчитането и администрирането на услугата, които налагат ангажирането на допълнителен човешки и финансов ресурс от ИП при отчитане на резултатите от дейността на дружеството.

23.09.2020 година

Съвет на директорите на ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД

Иван Ненков

Радослав Рачев

Мая Янкова