Въведение

Въведение в техническия анализ

Техническият анализ е изследване на динамиката на пазарите за търговия с валута, акции, фючърси и други финансови инструменти, с цел прогнозиране на движението на цените. Техническият анализ обикновено се извършва с помощта на графики. Той се състои от изследване динамиката на цените на пазара чрез анализа закономерностите на изменението на три пазарни фактора: цената, обема и обема на отворените позиции (ако се изследва CFD пазара). Изследването движението на цените се смята са най-съществената част на техническия анализ, а измененията на останалите фактори се изучават по-скоро за потвърждаване на съответното движение на цените. В тази теория, както и във всяка друга, има основни постулати.

Техническите анализатори изхождат от следните три аксиоми: 

Движението на пазара взема под внимание всички фактори 

Това е най-важният постулат в техническия анализ. Разбирането на този постулат е необходимо за адекватното възприемане на всички методики на техническия анализ. Неговата същност се състои в това, че всеки фактор, който оказва влияние на стойността на ценната книга, било то икономически, политически или психологически, е предварително взет под внимание и отразен на ценовата графика. С други думи, за всяко изменение на цената съществува съответно изменение на външните фактори. Основното следствие на тази предпоставка е необходимостта от внимателно следене и изучаване на динамиката на цените. Анализирайки ценовите графики и множеството допълнителни индикатори, техническият анализатор може да предвиди най-вероятната посока на движението на пазара.

Тази предпоставка обаче влиза в противоречие с фундаменталния анализ. Фундаменталният анализ акцентира върху изучаването на факторите. След анализ на тези фактори се правят изводи за движението на пазара. По този начин, ако търсенето превишава предлагането, то фундаменталният анализатор ще направи извод, че цената се покачва. Техническият анализатор обаче ще направи обратен извод: ако цената расте, значи търсенето превишава предлагането. 

Цените се движат целенасочено 

Върху тази предпоставка се основават всички методики на техническия анализ, тъй като на анализ може да се подложи само онзи пазар, в който преобладават тенденциите, за разлика от хаотичния пазар. От положението, че движението на цените е подчинено на тенденции произтичат две следствия. Първото следствие се състои в това, че действащата тенденция, по всяка вероятност, ще се развива и по-нататък, и няма да тръгне в противоположна посока, т.е. с това следствие се изключва хаотичното движение на пазара. Второто следствие се състои в това, че действащата тенденция ще се развива дотогава, докато не започне обратното движение. 

Историята се повтаря 

Техническият анализ и изследването на динамиката на пазара са тясно свързани с изучаването на човешката психология. По този начин, създадените и класифицирани през последните сто години графични ценови модели отразяват най-важните особености на психологическото състояние на пазара. Преди всичко, те показват какви настроения бичи или мечи господстват на пазара в даден момент. И при условие, че в миналото тези модели са доказали себе си, има всички основания да се предполага, че те ще работят и за в бъдеще, тъй като те се основават на човешката психология, която не се променя с годините. Постулатът «историята се повтаря » в теорията на техническия анализ може да се формулира и с други думи, а именно - ключът за разбирането на бъдещето се крие в изучаване на миналото.

Повече за техническия анализ

Внимание! Всички права над публикуваните материали принадлежат на Булброкърс. Препечатването им е разрешено само със задължителна препратка към нашия сайт!