Важна информация

Оценяваме обвиненията към мениджмънта на "Булброкърс" ЕАД като абсурдни и напълно безпочвени. Те са построени върху сигнал, подаден от г-н Стоян Мавродиев, Председател на Комисията за Финансов Надзор (КФН),и почиват върху многократно опровергавани неверни допускания и твърдения. Тези обвинения се припокриват изцяло с тенденциозни административни проверки и издадени от КФН административни наказания срещу „Булброкърс“ ЕАД, които вече са оспорени в съда и окончателно отменени като недоказани и незаконосъобразни. Нещо повече, Административен Съд – София град посочва в своите окончателни решения по тях, че не може и да става въпрос за каквото и да е ощетяване на държавата, конфликт на интереси или пазарни манипулации.

Очевидно в случая се преследват цели различни от справедливост и законност.

Продажбата на пакета акции на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е извършена в пълно съответствие със закона и изискванията на държавата в лицето на Агенция за приватизация и регулатора Комисия за финансов надзор (КФН).

Сделката беше реализирана на пода на Българската фондова борса по метода на закрит аукцион и беше оценена като огромен успех, защото заявките за покупка надхвърлиха със 130% предлаганите акции, а постигнатата цена беше с 1/3 над минималната допустима цена, одобрена от АП. „Булброкърс“ АД получи множество поздравления и благодарност за добре свършена работа от различни представители на държавното управление, затова че инвестиционния посредник е успял да привлече инвеститори в разгара на много тежка финансова криза.

Сделката за миноритарен пакет акции на „ЕВН България“ е една от трите абсолютно идентични процедури за продажбата на миноритарните пакети в електроразпределителните дружества. Напълно необяснимо е как само една от тях, пет години след успешното й приключване, може да представлява проблем за прокуратурата.

„Булброкърс“ ЕАД ще използва всички законови средства да защити своя интерес и интереса на своите клиенти.

 

ИНФОРМАЦИЯ по чл. 38, ал. 4 ЗПФИ

 

 

 

 


Относно: предоставяне на мотиви по чл. 74А, ал. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти за решение да не се приема политика за ангажираност на ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД във връзка с чл. 75А, ал. 1 от същия закон

 

В нормативно установения срок, с протокол от заседание от 23.09.2020 година Съветът на директорите на ИП БУЛБРОКЪРС ЕАД прие решение да не се приема политика на ангажираност по чл. 75А, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти във връзка с предоставяне на услуга по управление на портфейл, включващ акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка. На база извършения анализ на пазара на услугата по управление на портфейл, ползването й от клиентите на ИП, тенденциите в интереса към услугата и текущото състояние на тази дейност при ИП, на основание на чл. 75А, ал. 5 от ЗПФИ, мотивите за не-приемането на полтиката по чл. 75А, ал. 1 са следните: Дружеството няма активни договори за управление на портфейл; Дружеството не предвижда промотиране и предлагане на услугата по управление на портфейл поради: Установена трайна липса на интерес към услугата от страна на клиентите; Конкурецията на пазара на тази услуга, предоставяна и от други регулирани субекти; Установената на база исторически данни икономическа неефективност от предполагането на услугата поради липса на приходи в съчетание с постоянно нарастващи регулаторни изисквания за предоставянето, отчитането и администрирането на услугата, които налагат ангажирането на допълнителен човешки и финансов ресурс от ИП при отчитане на резултатите от дейността на дружеството.

 

23.09.2020 година

Съвет на директорите на ИП Булброкърс ЕАД

Иван Ненков

Радослав Рачев

Мая Янкова