None

Документи

Документи за откриване на сметка за търговия с финансови инструменти в България

Договор за извършване на посреднически услуги във връзка със сключване на сделки с финансови инструменти в България Свали PDF

Искане за откриване на сметка за търговия с финансови инструменти в България Свали PDF

Заявление за регистрация на клиент на COBOS Свали PDF

Заявление за регистрация за ползване на "COBOS-Client Portfolio" Свали PDF

Нагоре

Документи за откриване на сметка за търговия с финансови инструменти на чуждестранни пазари

Договор за електронна търговия с финансови инструменти на международни финансови пазари Свали PDF

Искане за откриване на сметка за търговия с финансови инструменти на международни финансови пазари Свали PDF

Условия за електронна търговия с чуждестранни ценни книжа и деривати 
/Приложение №1/ Свали PDF

Условия за електронна търговия с чуждестранни ценни книжа и деривати /Приложение №2/ Свали PDF

Правила за затваряне на позиции върху фючърсни контракти търгувани на
организирани борсови пазари чрез Bulbrokers Trader Workstation Свали PDF

W-8BEN форма Свали PDF

W-8BEN-E форма Свали PDF

Образец за попълване на W-8BEN форма за физически лица Свали PDF

Образец за попълване на W-8BEN форма за юридически лица Свали PDF

Application Form Свали PDF

Нагоре

Други

Актуализация на клиентска информация Свали PDF

Нареждане за прехвърляне на средства между сметки в Булброкърс Свали PDF

Заявка за теглене на парични средства Свали PDF

Декларация за произход на средства Свали PDF

Декларация за действителен собственик Свали PDF

Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП Свали PDF

Анкетна карта- обща Свали PDF

Анкетна карта- доверително управление Свали PDF

Нагоре

Общи условия, правила, политики

Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП Булброкърс ЕАД Свали PDF

Правила за затваряне на позиции върху фючърсни контракти, търгувани на организирани борсови пазари чрез Bulbrokers Trader Workstation Свали PDF

Правила за категоризация на клиенти на ИП Булброкърс ЕАД Свали PDF  

Политика за изпълнение на клиентски нареждания от страна на ИП Булброкърс ЕАД Свали PDF

Правила за подаване на нареждания по телефонa Свали PDF

Политика за личните данни Свали PDF

Обща информация за ИП Булброкърс ЕАД Свали PDF

Информация за финансовите инструметни и рисковете, свързани с тях Свали PDF

Информация за разходите и таксите по сделките Свали PDF

Информация за категоризация на клиентите Свали PDF

Информация за съхранение на клиентските активи Свали PDF

Правила и процедури за плащанията Свали PDF

Нагоре