За Финансиа Груп

Финансиа Груп АД консолидира финансовия бизнес на Алфа Финанс Холдинг АД. Дружеството развива активна дейност в България, Македония и други държави в Югоизточна Европа, и е специализирано в областта на: 

 • корпоративни финанси и консултантски услуги; 
 • инвестиционно посредничество;
 • търговия с акции и дългови инструменти, управление на активи;
 • секюритизация и управление на кредити и вземания;
 • застрахователни посреднически услуги;
 • трежъри;
 • недвижими имоти и публични финанси;
 • публично-частни партньорства;
 • инвестиционно и частно банкиране.

Компании, участващи във "Финансиа груп"

Булброкърс ЕАД е утвърдена като една от най-иновативните и предприемчиви небанкови институции на българския финансов пазар. През 2008 г. дружеството придобива СТС Финанс, водещ инвестиционен посредник в сферата на електронната търговия с чуждестранна валута, акции и деривативни инструменти. Така разширява продуктовото си портфолио и продължава да завзема все по-широк дял от пазара на брокерски услуги и форекс търговия.

Булброкърс Консултинг ЕООД е водеща консултантска компания за България, Централна и Източна Европа в следните направления:

 • инвестиционно банкиране;
 • бизнес-консултантски услуги;
 • финансов анализ.

Репутацията й е на авторитетна и стабилна компания, с най-голям брой осъществени сделки по сливания и придобивания в България.

Алфа Асет Мениджмънт ЕАД се занимава със създаване на гама от взаимни – пасивно и активно управлявани – фондове, предоставящи нови инвестиционни възможности. През годините дружеството основава:

 • първи взаимен фонд инвестиращ в АДСИЦ – “Алфа Индекс Имоти”
 • първи индексен фонд в България, базиран върху индекс „Софикс” – „Алфа Софикс Индекс ”;
 • първи активно управляван фонд в акции „Смарт Тех”;

Това е единственото управляващо дружество, което предлага online покупка на дялове от взаимните си фондове, при гарантирана сигурност на поръчката и предоставени данни. Клиентите могат да проверяват текущата стойност на портфейла си по всяко време през интернет страницата. 

Брокер Инс ООД е лидер сред застрахователните брокери в България, посредник при сключването на всички видове застраховки. Политика на дружеството е да консултира клиентите и да им оказва максимално съдействие при избор на схеми на застраховане и ликвидация на настъпили щети. 

Капитал банк АД - Скопие е нишов играч, предлагащ индивидуални продукти за средни и малки предприятия, общински и публично-частни партньорства. Тя комбинира своите финансови продукти с консултантски услуги.

Евроброкер АД Скопие е инвестиционен посредник, лицензиран член на Македонската Фондова Борса. Дружеството предлага услуги в следните направления:

 • инвестиционно посредничество;
 • изпълнение на нареждания за търговия на МФБ, отнасящи се до покупко-продажбата на дългосрочни ценни книжа от името и за сметка на клиента;
 • посредник при транзакции с ценни книжа и при публични борсови търгове;
 • закупуване и продажба на големи пакети ценни книжа;
 • търговия с държавни облигации;
 • инвестиционни консултации – пълен спектър от инвестиционни консултантски услуги;
 • инвестиционно планиране.