Warunki korzystania ze strony

Stronka internetowa jest własnością "Bulbrokers" ЕАD. "Bulbrokers" ЕАD zastrzega sobie prawo do dokonywania  bez uprzedzenia zmiany wszelkich warunków i zamieszczonej na niej  informacji.

"Bulbrokers" ЕАD utrzymuje aktualną informacje na stronce, co nie wyklucza możliwosci, wystąpienia w niej czasami obiektywnych przeoczeń. "Bulbrokers" ЕАD nie ponosi żadnej odpowiedzialności  za skutki, w tym również wyrządzone straty, spowodowane lub związane w jakikolwiek sposób z Waszym dostępem do stronki lub z jej korzystaniem.

Cała informacja na stronce jest przedstawiana   w formie, ulegającej  ciągłym zmianom, które następują  bez wcześniejszego zawiadomienia. Wspomniana informacja jest przedstawiona  zgodnie z działającymi przepisami, jednak bez  jakiejkolwiek gwarancji zapewniającej jej przydatność dla osiągnięcia zamierzonego celu oraz nienaruszalności i bezpieczeństwa przed zarażeniem wirusami komputerowymi lub  innymi zagrożeniem.

Nie możecie sami odtwarzać (całkowicie lub częściowo), zmieniać, przekazywać (drogą elektroniczną lub w inny sposób), podłączać się lub wykorzystywać do jakichkolwiek celów  komercyjnych lub do rozpowszechniania  informacji  ze stronki  "Bulbrokers" ЕАD bez posiadania na to  pisemnego zezwolenia kompanii.

"Bulbrokers" ЕАD nie ponosi odpowiedzialności  za  ilość, dokładność i scisłość informacji.

"Bulbrokers" ЕАD nie nosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, niewykorzystane korzyści lub inne niesprzyjające następstwa, zaistniałe na skutek korzystania lub niemożliwosci wykorzystania  informacji, przedstawionej przez "Bulbrokers" ЕАD. Opublikowana informacja pochodzi z poważnych i sprawdzonych źródeł, а analizy sporządzane są sumiennie  z właściwym profesjonalizmem, jednak  "Bulbrokers" ЕАD w żaden sposób nie może zagwarantować, że  są one całkowicie wyczerujące i wiarygodne.

"Bulbrokers" ЕАD nie ponosi odpowiedzialności  za informacje  (przede wszystkim za ich ścisłość), znajdujące się na stronach, z którymi nasza strona ma hiperłącza.

"Bulbrokers" ЕАD nie udziela porad o przeprowadzaniu operacji sprzedaży  na rynku finansowym. Wszystkie przedstawione materiały, mimo tego, że są oparte na  uzasadnionych  przypuszczeniach, popartych  obiektywnym zasobem danych i faktów, mają charakter prognostyczny i nie zalecają kupna, sprzedaży, dokonania zapisu,  wymiany, wykupu, zatrzymania lub  przejęcia określonych instrumentów finansowych;  ani do skorzystania  lub nieskorzystania z prawa kupna, sprzedaży, zapisu, wymiany lub wykupu odpowiednich instrumentów finansowych, ani do przeprowadzenia operacji kupna lub sprzedaży okreslonej waluty.

"Bulbrokers" ЕАD uprzedza swoich Klientów, żе  operacje na Rynkach Finansowych są działalnością ryzykowną.

„Bulbrokers” ЕАD w żaden sposób nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specyficzne,  nieprzewidziane lub powstałe szkody, związane  z korzystaniem z udostępnionego programu, оprzyrządowania i towarzyszacej dokumentacji technicznej, włącznie za straty, o prawdopodobienstwie  wystapienia których klient nie został powiadomiony. „Bulbrokers” ЕАD nie ponosi odpowiedzialności  za żadne dodatkowe koszty, związane z korzystaniem z programu, włącznie z utratą danych, za koszty związane z odtworzeniem bazy danych, koszty wymiany oprogramowania, roszczenia osób trzecich i inne podobne wydatki.

„Bulbrokers” ЕАD nie gwarantuje bezproblemowego i ciągłego dostępu to tej strony.