Репо сделки

Бърз и ефективен достъп до свободен паричен ресурс.

Основни характеристики:

  • Обезпечение – акции, търгувани на БФБ София и дялове на Колективни Инвестиционни Схеми, регистрирани в България.  
  • Норма на покритие за отпуснатите средства до 70% от пазарната стойност на притежаваните активи.  
  • Период на ползване – срокът за ползване на ресурса е максимум 6 месеца, при прехвърляне /ролване/ на всеки 1 месец, като номиналната стойност /главницата/ трябва да бъде погасена в края на шестмесечния период.
  • Лихва – клиентът плаща лихва (зависи от годишния лихвен процент, уточнен при сключване на договора) за използван финансов ресурс на всеки 1 месец.

За повече информация можете да се свържете се с:

Светослава Митишева
Телефон: 02 4893 799
Електронна поща:[email protected]