Търгово предложение за Соларпро Холдинг АД

Предложение за изкупуване на „Соларпро Холдинг” АД / 05.01.2018

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ГРАФИК:

Търгов предложител: „Алфа Финанс Холдинг“ АД

Емитент: „Соларпро Холдинг” АД

Цена на една акция: 0.78 лв.

Начална дата за приемане: 06.01.2018 г.

Крайна дата за приемане: 02.02.2018 г.

Комисионна за ИП: 1% от стойността на приелите акции, но не по-малко от 5 лв

 

Търгово предложение за Соларпро Холдинг АД  и образец на заявлението за приемане може да намерите по-долу.

 

II. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ:

Заявки за приемане на търговото могат да се подават до 02.02 2018 г. включително.

1. Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление /по образец на заявление на ИП „Булброкърс” ЕАД, достъпен на Интернет страницата на посредника/ и депозиране на удостоверителните документи за притежаваните акции при инвестиционен посредник. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и извлечение от клиентска подсметка при ИП.

Акционерите, желаещи да приемат търговото предложение, подават заявление до „Булброкърс” ЕАД:

    в офиса на „Булброкърс” ЕАД на адрес: гр.София 1504, ул.Кракра 18, ет.1, тел. 02/4893 799, всеки работен ден от 9:30 до 16:30 в срока за приоемане на търговото предложение – лично или чрез представител/пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно;

    чрез обслужващия ги инвестиционен посредник, при който се съхраняват акциите – обект на търгово предложение и на заявлението за приемане на търговото предложение. Акционерите, чиито акции се съхраняват при банка депозитар или банка попечител (пенсионни фондове, договорни фондове и др.), подават заявления само чрез обслужващия ги инвестиционен посредник.

2. В случай, че търговото предложение се приема в офиса на „Булброкърс” ЕАД, освен заявлението за приемане на търговото предложение, акционерът представя и:

2.1. документи относно своята легитимация и представляване:

    копие от документ за самоличност на акционер - физическо лице, съответно на представляващия акционер – юридическо лице, което е заверено с „вярно с оригинала”, собственоръчно изписани трите имена и подпис на лицето;

    удостоверение за актуално състояние и копие от регистрация по БУЛСТАТ, в случай че акционер-юридическо лице не е регистриран във водения от Агенция по вписванията Търговски регистър;

    акционерите-чуждестранни юридически лица представят копие от регистрационния акт на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ: пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват;

   изрично нотариално заверено пълномощно, при подаване на заявлението чрез пълномощник.

2.2. документи относно своите акции:

    удостоверителни документи за притежаваните от него акции (депозитарни разписки или извлечение от клиентска подсметка при ИП);

    нареждане от акционера до обслужващия го инвестиционен посредник за прехвърляне на посочения в заявлението брой акции към подсметка при „Булброкърс” ЕАД (освен ако акциите не се водят вече по клиентска подсметка към сметката на „Булброкърс” ЕАД в Централния депозитар).

3. В случай, че търговото предложение се приема чрез друг инвестиционен посредник, последният предава на „Булброкърс” ЕАД незабавно, но не по-късно от края на работния ден копие от заявлението за приемане на търговото предложение.

Инвестиционният посредник предава на „Булброкърс” ЕАД оригиналното заявление най-късно до изтичане на срока за приемане на търговото предложение с приложени документи за легитимация и представляване на акционера. Заявлението следва да е подписано от акционера, от лице по чл. 39, ал. 1 Наредба № 38 и от лице от отдел „Вътрешен контрол” в инвестиционния посредник, приел заявлението.

4. Сделката по придобиване на акции на „Соларпро Холдинг” АД, в резултат на приемане на търговото предложение се счита сключена към момента на изтичане на срока за неговото приемане и ако до този момент акционерът, приел търговото предложение не е подал писмено заявление за неговото оттегляне.

5. Придобитите в резултат на търговото предложение акции се заплащат от "Булброкърс" ЕАД за сметка на предложителя в срок до 7 работни дни след сключване на сделката. В срока по предходното изречение инвестиционният посредник, действащ за сметка на търговия предложител, е длъжен да осигури заплащането на цената в полза на акционерите, приели търговото предложение, като преведе дължимата сума по посочена банкова сметка, съответно осигури изплащането в брой на дължимата сума, по начина, посочен по-долу. Правото на акционерите, приели търговото предложение, да получат цената на акциите си, може да бъде упражнено по начина, посочен по-долу, в рамките на общия 5-годишен давностен срок, след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават у предложителя.

Цената на акционерите, приели търговото предложение в офиса на Булброкърс ЕАД ще се изплаща при спазване разпоредбите на нормативните актове за плащанията по един от следните два начина, предпочетен от акционера:

   по банкова сметка, посочена от акционера, приел търговото предложение или

  на каса – в офиса на ИП “Булброкърс” ЕАД, гр.София, ул.Кракра 18. ет.1, всеки работен ден от 09:30 до 16:30 часа.

Акционерите, приели търговото предложение чрез обслужващия ги инвестиционен посредник, получават дължимата им сума чрез този посредник, съответно разплащания с акционерите, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или банка попечител, се извършват чрез съответната банка депозитар или попечител.

Начина на заплащане на цената на акциите се определя конкретно (с посочване на банковата сметка или при плащане в брой – мястото на получаване на сумата) в заявлението за приемане на търговото предложение.

Суми в размер на 10 хил.лв. или повече могат да се изплащат само по банкова сметка, съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой (обн. ДВ, бр. 16 от 22.02.2011 г.).

„Булброкърс” ЕАД ще удържа съответните комисионни за сделки с финансови инструменти и банкови такси от подлежащата на изплащане цена на приелите Търговото предложение акционери, както следва:


Инвестиционният посредник ще събира комисионни от приелите Търговото предложение акционери – свои клиенти във връзка с изпълнението на писменото заявление за приемане на Търговото предложение и за извършените трансфери в Централния депозитар, а именно: 1% върху подлежащата на изплащане сума, но минимум 10 лева, освен ако друго не е уговорено в договора с клиента.


Всеки приел Търговото предложение акционер, който е посочил в писменото заявление за приемането му, цената на акциите да му бъде заплатена по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси.

 

 III. ВРЕМЕВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Начална дата за приемане: 06.01.2018 г.

Крайна дата за приемане: 02.02.2018 г.

 

Информацията е  е оповeстенa и на специализираната финансова страница Екстри Нюз на 05.01.2018 г.

Заявка за приемане (18,1 KB) Icon Търгово предложение за Соларпро Холдинг АД (2,9 MB) Icon Заявка за приемане в pdf формат (76,2 KB)