Информация съгласно изискванията на делегиран Регламент (ЕС) 2017/576